Semalt: SEO marketinginde täze tendensiýalar

Semalt hünärmeni Iwan Konowalow, AI-ni durmuşa geçirmegiň bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak mümkinçiligini ýokarlandyrýandygyny we munuň ösen wizual, giper-ýerli we ses gözlegleri sebäpli bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, AI-iň peýdalary barada näçe köp maglumat alsak, ony bölekleýin söwda bilen tanyşdyrmak hakyky kynçylyga öwrülip biler. Bu nukdaýnazardan, SVP we SEO-nyň satyjysy Kewin Bobowski AI-iň jikme-jik artykmaçlyklaryny satyjylara berýär. 60% -e çenli ulanyjylaryň köpüsiniň gözleglerini ykjam enjamlardan başlaýandyklaryny düşündirýär. Jübi telefonlarynda gözleg geçirmek ýa-da hyzmatlary optimallaşdyrýan ýerli gözleg motorlaryny gözlemek bilen meşgullanmaýan sanly marketologlaryň ýokdugyny düşündirýär.

Jübi telefonlarynyň marketingde giňden ulanylýandygyna garamazdan, gözlegçiler, gynansak-da, AI we ses gözleglerine üns bermeýärler. Häzirki wagtda barha köp marketologlar işlerinde köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, şeýle hem bu ugurda bäsdeşlik güýçlenýär. Gowy habar, bu meseläni çözmäge kömek etmegiň ýönekeý ýollary bar. Ilki bilen, ýerli gözleg motory optimizasiýa hyzmatlaryny ulanyp, müşderiniň niýetine, belli bir pursatda zerurlyklaryna düşünmeli.

Kevineri gelende aýtsak, Kewin Bobowski ses gözleginiň ulanylmagy marketing pudagynda köp üýtgeşiklik getirjekdigine ynanýar, sebäbi satyjylara we gözleg motorlaryna dürli-dürli bolan ileri tutmalara has gowy düşünmäge kömek edip biler. Müşderiler bar. Mundan başga-da, müşderileriň ýazuw usulynda üýtgeşmeler bolar. Mysal üçin, "Nýu-Yorkork binalary" ýazmagyň ýerine "Nýu-Yorkorkda iň gowy görnüşi nireden tapyp bilerin?" Diýip soraýarlar. Bu, öz işini hakykatdanam gowulaşdyryp we her ýyl köp mukdarda pul getirip biljek marketologlar üçin gaty uly artykmaçlyk we mümkinçilikdir.

Şeýle-de bolsa, aýdylmaýan sorag "Munuň SEO tejribesine nähili täsiri bar?" Bu soragy göz öňünde tutup, esasy üns beýleki uzyn guýrukly açar sözlere geçiriler we bu strategiýany optimizirlemegi aňsat we çaltlaşdyrar. Adamlar “Alexa” we “Siri” ýaly gurallar bilen aragatnaşyk saklamaga öwrenişdiler. Bu özara täsiriň hemişe diýen ýaly umumy soraglar görnüşini alýandygyna üns beriň. Iş ýüzünde, FAQ sahypasyny goşmak ýa-da iň meşhur soraglara jogap berýän blog döretmek arkaly sahypaňyzy gowulaşdyryp bilersiňiz.

send email